අකිල රනිල් යුවල, ක්‍රිකට් සනසයිද? වනසයිද?

පාසල් ක්‍රිකට් නංවන්න මම සුදානම්.මහේල ජයවර්ධන හා සිදත් වෙත්තමුණි හදපු වාර්තාව දැන් මගේ අතේ තියෙන්නේ මම හෙටම මහේල ගෙන්වලා සාකච්චා කරලා වැඩේ පටන් ගන්නවා. – දයාසිරි ජයසේකර.

දයාසිරි ජයසේකරට පාසල් ක්‍රිකට් කටයුතු සදහා එක් විය නොහැකියි. ඒක ඔයා කරන්න රනිල් අකිල විරාජ් කැදවා පවසා ඇත.

අකිල දයාසිරිට කලින් මහේල ජයවර්ධන හා සිදත් වෙත්තමුණි කැදවා පාසල් ක්‍රිකට් පිළිබද වාර්තාව කැදවා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීමට තීන්දු තීරණ ගෙන ඇති අතර කිසිම පාසලක ක්‍රිකට් සදහා දයාසිරි ජයසේකරට එක් විය නොහැකි බවත් එය සිදු කරන්නේ තමන් පමණක් බවත් පිනට ඇමතිකම් ගත් දයාසිරිලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වනසා ඇති මොහොතක පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් විනාශ කිරීමට ඉඩ නොතබන බව අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසා තිබේ.

Leave a Reply