ඉන්ධන පිරවුම්හලක් ගිනිගනී.. තෙල් බවුසරයකුත් ඇවිලේ.. නුවර පාරේ වාහන හිරවේ.. [Video]

ඉන්ධන පිරවුම්හලක් ගිනිගනී.. තෙල් බවුසරයකුත් ඇවිලේ.. නුවර පාරේ වාහන හිරවේ.. [Video]

කොළඹ නුවර පාරේ කලගෙඩිහේන ප‍්‍රදේශයේ ඉන්ධන පිරවුම්හලක් ගිනිගෙන ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් නුවර පාරේ වාහන තදබදයක්ද ඇතිව තිබේ.

ඉන්ධනහලේ නවතා තිබූ ඉන්ධන බවුසරයක්ද ගිනිගෙන ඇති බවත් ගිනි නිවීමේ කටයුතු ක‍්‍රියාත්මක බවත් ගිනි නිවීම් ඒකක සදහන් කරයි.

Leave a Reply