තරබාරුද? අයිස් වලින් බඩ අඩුකරගන්න මෙන්න අලුත්ම ක්‍රමය

තරබාරු කම ඉදිරියට නේරා ආ උදරය අපිට ලොකු අපහසුතාවක් ඒ වගෙම සෞඛ්‍ය ගැටලුවක්.

මෙන්න තියන්ව පිලියමක්, නිවසේදීම අත්හසා බලන්න. අයිස් පැක් එකක් අරගෙන රෙදි කෑල්ලකින් ඔතල විනාඩි 20 පමණ උදරය මත හෝ ඔබට තෙල් සයිල විනාස කළ යුතු ස්ථාණය මත තබා ගෙන සිටින්න. මෙය ඔබ නින්දට යන්න කලින් කරන්න පුලුවන් දවසට කීප වතාවක් කරන්න පුලුවන් නම් හොදයි. මෙම ක්‍රමය මගින් කරන්නෙ අධික ශීතලට ලක් කරල තෙල් තට්ටු වල ඇති සයිල විනාස කිරීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *