නදී ගංගා තරණයේ, ඉංග්‍රීසියට හරවලද, එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි සින්දුව සිංහලට හැරෙව්වද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *