මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමනි මේවා ඡන්ද අල්ලස් නොවේද ?

පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කාලයේ මැතිවරණ වකවානුවක සිදුකල සිල්රේදී බෙදාහැරීමක් නිසා ජනාධිපති ලේකම් ඇතුළු පිරිසකට හිරබත් කෑමට පාවා සිදුවිය. එනමුත් වර්තමානයේද එය එසේම පවතින්නේ ආණ්ඩු පක්ෂ මැති ඇමතිවරුන්ට මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා බිය නිසාද ?

Leave a Reply