රුවන්පුර අධිවේගය අරඹන්නත් පෙර ගසාකෑම්..

රුවන්පුර අධිවේගය අරඹන්නත් පෙර ගසාකෑම්..

ඉදිකිරීමට යෝජිත කිලෝමීටර 79.9ක දුරකින් යුතු කහතුඩුව සිට පැල්මඩුල්ල දක්වා වූ අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ මුල් අදියරයන්වලදීද වංචා සිදුවන බව සිරස රූපවාහිනිය වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කලේය.

Leave a Reply