විදුහල්පතිනිය දන ගැස්සු මහ ඇමති චාමර සම්පත් පිස්සා හිමිනමකට පහර දේ

පසුගියදා මහත් ආන්දෝලනයකට ලක්වූ බදුල්ලේ විදුහල්පතිනියක් දන ගස්සවා වැන්දා ගත් චාමර සම්පත් නමැති මහ ඇමතියා හිමිනමකට පහරදෙන වීඩියෝවක් අපට ලැබී

Read more