නවසීලන්තයට සංක්‍රමණය වීමට කැමතිද? එහෙනම් මේ අවස්ථාව මග ඇරගන්න එපා

නවසීලන්තය කියන්නේ සුන්දර දුපත් රාජ්යයක්. බටහිර සංස්කෘතියක් ඇති නවසීලන්තය කෘෂි කාර්මික ආර්ථිකයක් සහිත රටක්, නවසීලන්තයේ රැකියා වෙළ්ඳ පොළට විදේශ ශ්‍රමිකයන් ඇද ගැනිම සදහා විවිද වීසා වර්ග තියනව. ඔබ උපාධිධාරි වෘතිකයෙක් උනත් ඔබ සහතික පත්‍ර ලාභී තාක්ෂණ ශිල්පියෙක් උනත් නව්සීලන්තයට සංක්‍රමණය වීමට පුලුවන්

නවසීලන්තයට සංක්‍රමණය වෙන්න පුලුවන් ප්‍රධාන ක්‍රම කීපයක් තියනව

1. ස්ථිර පදිංචිය සඳහා සංක්‍රමණය විම
2. රැකියාවක් සඳහා සංක්‍රමණය වීම
3. උසස් අධ්‍යාපණය සඳහා සංක්‍රමණය වීම

https://www.seek.co.nz/ වෙබ් අඩවිය ඔබට නවසීලන්තයේ ඇති රැකියා අවස්ථා ගැන හොද අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට හැකි වෙබ් අඩවියක්.

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට නවසීලන්තයේ ඇති වීසා අයදුම් කරන ආකාරය ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුලුවන්, අධ්‍යාපණයට , රැකියාවකට හෝ ස්ථිර පදිංචියට ඔබට නවසිලන්තයට යෑමට ඇති හැකියාව මෙම වෙබ් අඩවිය පරිහරණය කිරීමෙන් ඔබට සොයා බැලිය හැකියි

නවසීලන්තයේ උසස් අධ්‍යාපණය හදාරා එමගින් රැකියාවක් සොයාගෙන ස්ථිර පදිංචිය ලබා ගැනීම වඩාත්ම සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඔබට නවසීලන්තයේ අධ්‍යාපණය ලැබීමට අවශ්‍ය නම් අදාල සියලු තොරතුරු මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට ලබා ගන්න පුලුවන් https://www.studyinnewzealand.govt.nz/

නවසීලන්තයට සංක්‍රමණය වෙන ආකාරය ගැන වැඩි දුර විස්ථර සමගින් තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු.