ජනතාව නව රජය පත්කළේ පෙර රජයේ වැරදි නැවත්වීමට සහ නිවැරදි කිරීමටයි – ආචාර්ය හිරාන් අමරසේකර

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර SAITM පිළිබඳව පසුගියදා  ලංකාදීප පුවත්පත් සමග

Read more