ක්‍රිකට් වලට තියාපු අත කලාවටත්, සුමති ටෙලි සම්මානයත් තිලංගගෙන් මකර කටට…

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අනාත නාත කල ක්‍රිකට් සභාපති තිලංග සුමතිපාල, මෙතෙක් කල් ස්වාධීනව පැවති සුමති ටෙලි සම්මාන උළෙල වෙතද බලපෑම් එල්ල කරන්නට කටයුතු කර ඇත. ජනප්‍රිය ගණයේ සියළු සම්මාන වෙනුවෙන් මේ වනවිටත් බලපෑම් කර ඇති අමාත්‍යවරයා, දෙරණ නාලිකාවට කිසිදු ජනප්‍රිය කැටගටියේ සම්මානයක් ලබා නොදෙන ලෙස දන්වා ඇත. ඒ අනුව සිඳූ, දෙවෙනි ඉනිම වැනි අති දැවැන්ත ජනප්‍රියතාවයකින් ඇති ටෙලි නාට්‍ය වගේම, මේ දිනවල උපරිම ජනප්‍රියත්වයක ඉන්නා රවීන් කණිශ්කවද බැහැර කල යුතු බව සුමති සම්මාන උළෙලේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.. කිසිම ටෙලියක මේ දිනවල නැති නළුවෙක් මේ දිනවල වැඩිම මනාප ගත්තාදැයි විනිශ්චයකරුවන් තිලංක සුමතිපාල අමාත්‍යවරයාගෙන් හාස්‍ය සහගතව විමසූ බවත් අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග අප වෙත වාර්තා කර සිටී.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අනාත නාත කල ක්‍රිකට් සභාපති තිලංග සුමතිපාල, මෙතෙක් කල් ස්වාධීනව පැවති සුමති ටෙලි සම්මාන උළෙල වෙතද බලපෑම් එල්ල කරන්නට කටයුතු කර ඇත. ජනප්‍රිය ගණයේ සියළු සම්මාන වෙනුවෙන් මේ වනවිටත් බලපෑම් කර ඇති අමාත්‍යවරයා, දෙරණ නාලිකාවට කිසිදු ජනප්‍රිය කැටගරියේ සම්මානයක් ලබා නොදෙන ලෙස දන්වා ඇත. ඒ අනුව සිඳූ, දෙවෙනි ඉනිම වැනි අති දැවැන්ත ජනප්‍රියතාවයකින් ඇති ටෙලි නාට්‍ය වගේම, මේ දිනවල උපරිම ජනප්‍රියත්වයක ඉන්නා රවීන් කණිශ්කවද බැහැර කල යුතු බව සුමති සම්මාන උළෙලේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.. කිසිම ටෙලියක මේ දිනවල නැති නළුවෙක් මේ දිනවල වැඩිම මනාප ගත්තාදැයි විනිශ්චයකරුවන් තිලංක සුමතිපාල අමාත්‍යවරයාගෙන් හාස්‍ය සහගතව විමසූ බවත් අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග අප වෙත වාර්තා කර සිටී.

Leave a Reply